logo Ryhmätkuva

RYHMÄT:

Croydonin suomikoululla on yhteinen teema ja projekti koko lukukaudeksi, tämä mahdollistaa joustavat ryhmäjaot oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan, sekä vahvistaa koulun yhteishenkeä. Koulupäivän aluksi pidämme koko koulun yhteisen leikki/laulu/draama tuokion.

14.15-14.25 Koulupäivä alkaa yhteisleikillä.
14.25-15.10 Jakaudutaan omiin ryhmiin.
15.10-15.25 Yhteinen välitunti, mehua ja keksiä
15.25-16.15 Jakaudutaan omiin ryhmiin.

SATU on koulumme puheenjohtaja, 6-vuotiaan Lenny-pojan äiti ja ammatiltaan opetusavustaja.
Lasten ja aikuisten mielipiteet ovat Satulle tärkeitä, joten jos sinulla on laulutoiveita, ideoita, kommentteja tai kritiikkejä tule juttelemaan, jotta voimme parantaa Muskarin ja koko koulumme toimintaa.

LEIKKI- JA ASKARTELURYHMÄ

3-6 vuotiaille suunnattu Leikki-ja Askarteluryhmä on pieni, mutta tunnelmaltaan lämmin ja positiivinen. Ryhmässä leikitään, lauletaan, riimitellään ja askarrellaan. Joskus ryhmäläiset osallistuvat isompien ryhmän touhuihin. Ryhmän tavoitteena on tukea lasten suomen kielen käyttöä ja rohkaista heitä käyttämään suomen kieltä arkipäivän tilanteissa Sandran johdolla. Ryhmä tarjoaa lapsille mahdollisuuden luoda ystävyyssuhteita muiden suomalaisten lasten kanssa.

KESKIRYHMÄ

Keskiryhmän lapset 6-10-vuotiaat tulevat myös joskus ottamaan osaa laulutuntiin nuorempien lasten kanssa, mutta he enimmäkseen ovat omassa ryhmässään, jossa he askartelevat ja siten oppivat suomen kieltä ja kulttuuria.

TOIMINNALLINEN RYHMÄ

9++ vuotiailla (ja joissain tapauksissa hieman nuoremmillakin) on mahdollisuus osallistua Satun vetämään ryhmään, jossa leikit ja pelit, kuvataide, suullinen ja kirjallinen ilmaisu pääsevät loistamaan. Jokaiseen kertaan sisältyy aiheen mukainen yhteispohdinta ja ilmaisutaidolliset tehtävät liittyvät teemaan.

Ryhmän tavoitteena on tukea puhuttua ja kirjoitettua kielitaitoa sekä laajentaa sanavarastoa. Erittäin tärkeää tässä ryhmässä käyville lapsille ja nuorille on tarjota mahdollisuus ylläpitää suomenkielisiä ystävyyssuhteita ja paikkaa suomalaisessa yhteisössä.

Satu antaa lapsille mahdollisuuden oppia suomen kieltä omien vahvuuksien kautta ja ilmaista itseään ilman paineita ystävällisessä ryhmässä.

SATU is the chairman of our school, the mother of 6-year-old Lenny and teaching assistant by profession.
Children's and adults' opinions are important to Satu, so if you have any song requests, ideas, comments, or critiques chat with Satu so that we can improve all of our school activities.

PLAY AND CRAFTS GROUP

The play and crafts group aimed at 3-6 years olds is small, but the atmosphere of a warm and positive. In the group we play, sing, recite rhymes and do crafts. Sometimes group members take part in the music group or drama group. The aim of the group is to support the children in the use of the Finnish language and to encourage them to use the Finnish language in everyday situations with the help of Sandra, the group's teacher. The group provides children with the opportunity to develop friendships with other Finnish children. After the break the members of the music group take part in the activities with the group.

MIDDLE GROUP

The children in the middle group are 6-10 years old. They also sometimes take part in the singing session with the younger children but they are mainly in their own group where they practise crafts and thereby learn Finnish language and culture.

ACTIVITY GROUP

Children of 9-13 years of age (and in some cases a little younger ) are able to participate in this group directed by Satu, where play, games, visual arts, oral and written expression. Each lesson includes a discussion on the topic and tasks related to the theme.

The Group's aim is to support the spoken and written language skills and expand the children's vocabulary. It is very important for the participants of this group to have the opportunity to maintain friendships and a place in a Finnish community.

Satu gives the children the opportunity to learn the Finnish language through their own strengths and to express themselves without pressure in a friendly group.